Shiva Pratah Smaran Stotram

ॐ अथ शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्।।

ॐ अथ शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्।। Shiva Pratah Smaran Stotram. प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं । गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।। खट्ट्वङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं । संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ।।१।। प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं । सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।। विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं । संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ।।२।। प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं । वेदान्तवेद्यमनघं...
- Advertisement -
error: Content is protected !!